สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. การดูแลสุขภาพอนามัย

๒. ชื่อและความสำคัญอวัยวะภายนอก ของร่างกาย

๓. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

๔. การดูแลรักษาและป้องกันอันตราย

๕. การรักษาความสะอาดร่างกาย

 - การแปรงฟัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ฐ ๑ ตบช ๑.๑ (๑.๑.๑)

        ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)

         ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)(๔.๑.๓)

มฐ ๕ ตบช ๕.๒ (๕.๒.๑)

มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)

         ตบช ๘.๓ (๘.๓.๒)

มฐ ๙ ตบช ๙.๒ (๙.๒.๒)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒) (๑๐.๑.๓)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. มีสุขอนามัยดี  น้ำหนัก  ส่วนสูงตรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

๒. ทำท่าแปรงฟันที่ถูกวิธี

๓. บอกวิธีการป้องกันอันตราย       ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะได้

๔. เดินตามแนวที่กำหนดได้

๕. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้โดยใช้  มือเดียว

๖. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองต่อผู้อื่นได้

๗. แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีตามสัญญาณได้

๘. แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๙. เล่นร่วมกับเพื่อนได้

๑๐.ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑๑. เขียนขีดเขี่ยอย่างมีทิศทางได้

๑๒. จับคู่ เปรียบเทียบความเหมือนของสิ่งต่าง ๆได้

๑๓. บอกชื่อและชี้อวัยวะภายนอกร่างกายได้

๑๔. บอกชื่อและความสำคัญของอวัยวะภายนอกได้

๑๕. คัดแยกภาพตัดต่อ ร่างกายของฉันได้

 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3
ชั่วโมง หน่วยที่ 3 เรื่องตัวเรา
เรื่อง ตัวเรา (2) 16 ก.ค. 63