สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑.ชื่อครูและชื่อพี่เลี้ยง
๒.ชื่อตนเอง
๓.สัญลักษณะประจำตัวและของใช้ส่วนตัวของเด็ก
๔.การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
๕.การเล่นอย่างปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช๒.๑ (๒.๑.๑) (๒.2.2)

มฐ ๔ ตบช๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)

มฐ ๖ ตบช๖.๑ (๖.๑.๒) (๖.๑.๓)

       ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)

มฐ ๘ ตบช ๘.๓ (๘.๓.๑)

มฐ.๑๐ ตบช.๑๐.๒ (๑๐.๒.๒)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่นอย่างปลอดภัยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๒. เดินตามแนวเส้นตรงที่กำหนดได้

๓. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

๔. สนใจและทำงานศิลปะอย่างมีความสุข

๕. เคลื่อนไหวประกอบเพลงได้

๖. รับประทานอาหารด้วยตนเองได้

๗. ใช้ห้องน้ำห้องส้วมโดยมีผู้ช่วยเหลือ

๘. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๙. ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเล่นได้

๑๐. ต่อชิ้นส่วนภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (1)
เรื่อง ปฐมนิเทศ (2) 2 ก.ค.63