สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ  นิทานเรื่อง โรงเรียนแสนสนุก

๒. ชื่อโรงเรียนและสถานที่ในโรงเรียน

๓. สำรวจอาคารต่างๆในโรงเรียน

๔. บุคลากรในโรงเรียน

๕. มารยาทในโรงเรียน

๖. สร้างข้อตกลงและการปฏิบัติของห้องเรียน

๗. การจับคู่ภาพเหมือน การจับคู่ภาพกับจำนวน

    การต่อภาพให้สมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๒)

       ตบช ๒.๒ (๒.๒.๓)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)

        ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)

มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)

มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑)

มฐ ๘ ตบช ๘.๓ (๘.๓.๑)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

          ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)

          ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)

      

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่นและทำกิจกรรมต่างๆอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

๒. กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้โดยไม่เสียการทรงตัว

๓. ร้อยวัสดุในสิ่งแวดล้อมเป็นพวงมาลัยได้

๔. สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะได้

๕.สนใจมีความสุขแสดงท่าทาง เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี

๖. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

๗. ปฏิบัติตน แสดงคำทักทาย ตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง

๘. ร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะได้

๙. ฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้

๑๐.อ่านภาพสัญลักษณ์ คำพร้อมชี้หรือกวาดตามองข้อความตามบรรทัดได้

๑๑. บอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

๑๒.จับคู่ภาพที่เหมือนกัน ได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๒
ชั่วโมง หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา
เรื่อง หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา (1) (21 พ.ค. 62)
สื่อประกอบการสอน
โรงเรียนของเราอนุบาล2