สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานพื้นบ้าน  เป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันสืบมา แม้ยากที่จะเชื่อว่าเป็นความจริง แต่ถ้าได้พิจารณาเนื้อหาอย่างถ่องแท้แล้ว จะพบว่าแฝงเร้นไว้ด้วยสาระที่เป็นประโยชน์ และยังสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา และทัศนคติของมนุษย์ในแต่ละสังคมในแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 1.1 ป. 5/5 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

     จุดประสงค์ เมื่อจบบทเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1. บอกลักษณะของนิทานพื้นบ้านได้

          2. ตอบคำถามจากการอ่านนิทานพื้นบ้าน และนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้

          3. อธิบายคุณค่าของนิทานพื้นบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินผลงาน บอกลักษณะและอธิบายคุณค่าของนิทานพื้นบ้าน (ตรวจสมุด) / ใบงาน 05

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ชั่วโมง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน (1) วันที่ 28 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)