สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. อักษรไทย เป็นอักษรที่ใช้เขียนภาษาไทย มีพยัญชนะ 44 รูป
  2. สระ หมายถึง เครื่องหมายใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมา ตามหลักภาษาถือว่าพยัญชนะจำเป็นต้องอาศัยสระจึงออกเสียงได้
  3. ตัวเลขไทยเป็นอักษรตัวเลขที่ใช้แสดงจำนวนนับในภาษาไทย ประดิษฐ์ขึ้นโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  4. การทักทาย เป็นอารยธรรมที่งดงามยิ่งของมวลมนุษยชาติ เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติควรเรียนรู้เป็นอันดับแรก เพราะว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานของชนชาติผู้เป็นเจ้าของ
  5. การพูดแนะนำตน (ในกลุ่มของนักเรียน) เป็นการพูดที่มีจุดประสงค์เพื่อทำความรู้จักกันในหมู่เพื่อน หรือแนะนำตัวในขณะทำกิจกรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านและเขียนพยัญชนะไทย สระและตัวเลขไทยได้
  2. พูดทักทาย พูดแนะนำตนเองและบอกชื่อบุคคลสำคัญในโรงเรียน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
  2. ประเมินการอ่าน  เขียน
  3. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน เรื่อง โรงเรียนของเรา (1)
เรื่อง โรงเรียนของเรา (1) 16 พ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)