สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การค่าประมาณของจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ เป็นการหาจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน...

ที่ใกล้เคียงจำนวนที่ต้องการประมาณเพื่อความสะดวกในการคำนวณหรือนำไปใช้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อยและนำไปใช้

          2.ให้เหตุผล

          3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย (23 พ.ค 62)(มีใบงาน)