สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยค เกี่ยวกับการขอร้องและคำสั่งที่ใช้พูดในห้องเรียนพูดคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟังได้ ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/1 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆที่ฟัง

ต1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงสะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/3เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต1.2 ป.3/2ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ออกเสียงคำศัพท์ประโยคคำสั่งและบทสนทนาได้

2. บอกความหมายคำศัพท์ กลุ่มคำประโยคและบทสนทนาที่ฟังได้

3. พูดคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์
2.ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3. ตรวจใบงาน/ผลงาน

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง Welcome to My Classroom
เรื่อง Classroom Language(1) วันที่ 30 ส.ค.62 (มีใบงาน)