สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสิ่งของในห้องเรียน และการพูดบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/1 อ่านออกเสียงสะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/3เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต1.3 ป.3/1พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้

2.บอกความหมายของคำศัพท์ และประโยคได้

3. พูดบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1.ทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School

2.ประเมินการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน

3.ตรวจใบงาน/ผลงาน

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง Back to School
เรื่อง Things in the Classroom(1) วันที่ 16 ส.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)