สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงและบอกความหมาคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

2. อ่านบทอ่านสั้นๆเกี่ยวกับครอบครัวแล้วตอบคำถามได้

3. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family

2. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์
3. ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

4. ตรวจใบงาน / ผลงาน

5.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

6. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family
เรื่อง My Family (1) วันที่ 19 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)