สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำศัพท์ โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการพูดทักทายและการถามทุกข์สุขการกล่าวลาเมื่อจบบทสนทนาตามของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

ต 2.1 ป.3/1 พูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ระบุประโยคการกล่าวลาเมื่อจบการสนทนาได้

2.พูดกล่าวลาเมื่อจบการสนทนาได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการใช้ภาษาในการพูด การออกเสียงคำและประโยค

2.ตรวจผลงานนักเรียน

3.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.ประเมินสมรรถนะสำคัญ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Hello (1)
เรื่อง Hello, How Are You? วันที่ 17 พ.ค. 62 (มีใบงาน)