สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทักทาย การพูดถามทุกข์สุข และการกล่าวลาเป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่เป็นสากล ดังนั้นนักเรียนควรเรียนรู้โครงสร้างการพูด ถามตอบ การทักทายและ การกล่าวลาที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พูดทักทายถาม-ตอบแสดงความรู้สึกทุกข์สุขได้

การวัดผลและประเมินผล

-    
     
     
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Hello (1)
เรื่อง Hello, How Are You? (1) 16 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)