สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 10
ชั่วโมง หน่วยที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา (2) 8 ก.ย. 63