สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การจำแนกชนิดของรูปหลายเหลี่ยมใช้วิธีนับจำนวนด้านหรือจำนวนมุม ของรูปหลายเหลี่ยมนั้น

-รูปสามเหลี่ยมมีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม

-รูปสี่เหลี่ยมมีด้าน 4 ด้าน มีมุม 4 มุม

-รูปห้าเหลี่ยมมีด้าน 5 ด้าน มีมุม 5 มุม ฯลฯ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกรูปหลายเหลี่ยมชนิดต่างๆ

      ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

     1.  ให้เหตุผล

     2.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม วันที่ 12 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)