สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    จำนวนนับที่มีสามหลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วย เลขโดดทางซ้ายของหลักหน่วยอยู่ในหลักสิบเลขโดดทางซ้ายของหลักสิบอยู่ในหลักร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ด้านความรู้

      เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ในรูปกระจาย

  ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

2. ตรวจแบบฝึกหัด 1.4

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 วันที่ 22 พ.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)