ฤดูของประเทศไทย 31 ม.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เท่ากันตลอดทั้งปี แต่ด้วย

ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านตะวันออกติดกับอ่าวไทยและมหาสมุทร

แปซิฟิก ด้านตะวันตกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทำให้ฤดูของประเทศขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเกิดฤดูของประเทศไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ดาราศาตร์และอวกาศ
ชั่วโมง ฤดูของประเทศไทย
เรื่อง ฤดูของประเทศไทย 31 ม.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก