Interesting Activities 24 ก.พ. 63

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนใจในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในยามว่าง ทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ต 1.1 ป.6/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

      ต. 1.3 ป.6/1 พูด/เขียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ออกเสียงคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกิจกรรมต่าง ๆ ในสวนสาธารณะได้

      2. บอกความหมายของคำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ใช้พูดบรรยายกิจกรรมต่าง ๆ ในสวนสาธารณะได้

      3. พูด ถาม ตอบ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในสวนสาธารณะได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์

2. ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Recreation and Free Time
ชั่วโมง Interesting Activities
เรื่อง Interesting Activities 24 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร