สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟัง หรืออ่าน

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน  ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. รู้ความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัวได้

 2. รู้โครงสร้างที่ใช้ในการให้ข้อมูลตนเอง ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัวได้

ทักษะ

 1. ออกเสียง สะกด และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองได้

 2. เขียนบรรยายภาพได้

 3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัวได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

 1. ทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family

 2. ประเมินการพูดเกี่ยวกับตนเอง/ครอบครัว

 3. ตรวจใบงาน/ผลงาน

 4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ16101 ชั้น ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family - All About Me เรื่อง Hello! My Name is Mary.
เรื่อง Hello! My Name is Mary. 22 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)