สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทาน  เป็นเรื่องเล่าที่ผู้อ่านนอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับความรู้  เพิ่มพูนติปัญญา ส่งเสริมจินตนานการและความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สรุปความข้อคิดและคุณค่าจากนิทานที่อ่านได้

2. เขียนสรุปความ อธิบายข้อคิดและคุณค่าจากนิทานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

3. อธิบายคุณค่าของนิทานที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินผลงานการเขียนสรุปความ อธิบายข้อคิดและคุณค่าจากนิทานที่อ่าน / สมุด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
ชั่วโมง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์
เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (1)วันที่ 24 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)