สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาและ ตารางเรียน สิ่งของในห้องเรียน คำศัพท์ ประโยคการถาม-ตอบและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน การแสดงความเป็นเจ้าของ รวมถึงสำนวนภาษาที่ใช้บอกความต้องการสิ่งต่าง ๆ การตอบรับและการปฏิเสธ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. พูดถาม-ตอบเพื่อบอกความต้องการในการขอและให้ยืมสิ่งของได้

2. ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนจากเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดถาม-ตอบเพื่อบอกความต้องการในการขอและให้ยืมสิ่งของ

2. ตรวจความถูกต้องของการตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 2 : School Life
ชั่วโมง Things in My Classroom
เรื่อง Things in My Classroom (1) วันที่ 4 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)