สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาและ ตารางเรียน สิ่งของในห้องเรียน คำศัพท์ ประโยคการถาม-ตอบและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน การแสดงความเป็นเจ้าของ รวมถึงสำนวนภาษาที่ใช้บอกความต้องการสิ่งต่าง ๆ การตอบรับและการปฏิเสธ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลา และตารางเรียนจากเรื่องที่อ่านและฟังได้

2. พูดถาม-ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาเรียน และตารางเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดถาม-ตอบ เกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลา และตารางเรียนตามโครงสร้างประโยคที่เรียน

2. ตรวจความถูกต้องของการตอบคำถามเกี่ยวกับวิชาเรียน เวลา และตารางเรียนจากเรื่องที่อ่านและฟัง

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 2 : School Life
ชั่วโมง What I Learn
เรื่อง What I Learn 1 วันที่ 27 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)