Christmas Day 20 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วันคริสต์มาสเป็นเทศกาลหนึ่งที่มีความสำคัญของชาวตะวันตกซึ่งเปรียบได้กับเทศกาลปีใหม่ของไทย มีการจัดงานสังสรรค์ ญาติพี่น้องพบปะกันพร้อมหน้า มีการแลกของขวัญ มีเสียงเพลงเสียงพลุครื้นเครง เป็นสัญญาณการต้อนรับสิ่งดี ๆ ที่ย่างเข้ามาในวันปีใหม่ ทุกคนจะได้ร่วมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาส  ดังนั้นนักเรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดในวันคริสต์มาสซึ่งแสดงวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสและกล่าวคำอวยพรประจำเทศกาลได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและ อ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่าภาษากับของไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. อ่านออกเสียงคำและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
 2. ฟังคำศัพท์และบอกความหมายได้ถูกต้อง
 3. เขียนบรรยายภาพเกี่ยวกับวันคริสต์มาสได้
 4. พูดตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาสได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. ตรวจผลงานนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านออกเสียง
 3. ประเมินการตอบคำถาม
 4. ประเมินการพูดและเขียน
 5. ประเมินการอภิปรายและการให้เหตุผล
 6. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 7. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Festivals and Celebrations
ชั่วโมง Christmas Day
เรื่อง Christmas Day 13 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร