Loy Krathong Day 13 ก.พ. 62 (มีใบงาน วีดิโอ และเสียงประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วันลอยกระทงเป็นประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่งของคนไทย ซึ่งจะได้ร่วมฉลองประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี  ดังนั้นนักเรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญประเพณี และการอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ  นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ หรือเรื่องเล่า

ต 1.2 ป.6/4 พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ต 2.2 ป.6/2 เปรียบเทียบ ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย

ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านออกเสียงบทอ่านเกี่ยวกับวันลอยกระทงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
  2. เข้าใจเนื้อเพลงวันลอยกระทงได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการอ่านออกเสียงคำศัพท์
  2. สังเกตการร้องเพลง
  3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Festivals and Celebrations
ชั่วโมง Loy Krathong Day
เรื่อง Loy Krathong Day 3 ก.พ. 63 (มีใบงาน วีดิโอ และเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร