Children’s Day in Thailand and AEC 11 ก.พ. 62 (มีบัตรประกอบภาพและใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วันเด็กเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยเด็ก ๆ จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายในวันนี้  หน่วยงานต่าง ๆ จัดงานให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมและมีการแจกสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่เด็ก  ดังนั้นเด็กควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันเด็กเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของตนเองในการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. พูดบอกวันที่วันเด็กของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนตามที่ค้นคว้าได้
  2. พูดแนะนำชื่อประเทศและสัญชาติของตนเพื่อแนะนำ การแสดงกิจกรรมของเด็กประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ตรวจผลงานนักเรียน
  2. ประเมินการอ่านออกเสียง
  3. ประเมินการเขียน
  4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Festivals and Celebrations
ชั่วโมง Children’s Day in Thailand and AEC
เรื่อง Children’s Day in Thailand and AEC 29 ม.ค. 63 (มีบัตรประกอบภาพและใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร