Visakha Bucha 4 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก นักเรียนควรรู้ถึงความสำคัญ กิจกรรมที่ควรทำในวันนั้น เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆและเรื่องเล่า

ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.6/4 พูด เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกความสำคัญของวันวิสาขบูชาได้
  2. รู้และเข้าใจในการทำกิจกรรมในวันวิสาขบูชา
  3. อ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการอ่านออกเสียง 
  2. ประเมินการพูดสนทนา
  3. ตรวจผลงานนักเรียน
  4. ประเมินการเขียน
  5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  6. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Festivals and Celebrations
ชั่วโมง Visakha Bucha
เรื่อง Visakha Bucha 22 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร