Let’s Stop Pollution 23 ม.ค. 62 (มีใบงานและแบบทดสอบประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านประโยคและจับใจความสำคัญ การพูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยให้นักเรียนเรียนรู้วิธีใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.2 ป.6/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

ต 2.1 ป.6/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. เขียนเปลี่ยนประโยคเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มีความหมายเชิงบวกจากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธและเปลี่ยนประโยคปฏิเสธเป็นประโยคบอกเล่าได้
  2. พูดบรรยายสภาพชุมชนกับปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้

 

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการอ่านออกเสียง
  2. ประเมินการพูดบรรยายตามสถานการณ์ ที่กำหนดให้ 
  3. ตรวจผลงาน/ใบงานนักเรียน
  4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Around Me
ชั่วโมง Let’s Stop Pollution
เรื่อง Let’s Stop Pollution 13 ม.ค. 63 (มีใบงานและแบบทดสอบประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร