Pollution 21 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านข้อความเกี่ยวกับปัญหามลภาวะ การจับใจความ วิเคราะห์ปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหามลพิษจะช่วยให้นักเรียนสามารถบูรณาการการใช้ภาษาเพื่อแสวงหาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ หรือเรื่องเล่า

ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนด้วยการพูด/การเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ระบุสาเหตุของมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมจากเรื่องที่อ่านได้
  2. อ่านออกเสียงข้อความ ประโยคในบทอ่านเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการอ่านออกเสียง
  2. ตรวจใบงานนักเรียน
  3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Around Me
ชั่วโมง Pollution
เรื่อง Pollution 8 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร