Reduce/Reuse/Recycle 14 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสนทนาถาม-ตอบ การฟังการสนทนา แล้วนำข้อมูลมาพูด เขียนเพื่อแสวงหาความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ และสร้างความตระหนักในการกำจัดขยะที่ถูกต้อง เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. พูดถาม-ตอบ เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาโลก โดยใช้ to be going to ได้
  2. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Reduce, Reuse และ Recycle ขยะได้
  3. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับ Reduce, Reuse และ Recycle ขยะได้
  4. ระบุข้อมูลเฉพาะจากบทสนทนาที่ฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการพูด การอ่านออกเสียงคำ ประโยค การเขียนประโยค และการบอกความหมาย
  2. ตรวจผลงาน/ใบงานนักเรียน
  3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Around Me
ชั่วโมง Reduce/Reuse/Recycle
เรื่อง Reduce/Reuse/Recycle 6 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร