Save Animals 7 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์ โดยใช้คำศัพท์โครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ตัวชี้วัด

 ต 1.1 ป.6/2  อ่านออกเสียงข้อความ  นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

 ต 1.1 ป.6/3   เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

 ต 1.1 ป.6/4  บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่าย ๆ หรือเรื่องเล่า

    จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกความหมายคำศัพท์ในเรื่องที่อ่านได้
  2. ระบุข้อมูลที่เป็นจริงจากเรื่องที่อ่านได้
  3. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการเขียนประโยคบรรยายภาพ
  2. ตรวจความถูกต้องของการอ่านออกเสียง
  3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Around Me
ชั่วโมง Save Animals
เรื่อง Save Animals 25 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร