โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์) 24 ธ.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมทำได้ด้วยการเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทยและแสดงพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดต่อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ.พ 4.1 ป.6/2 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและ

                       เสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบใน

                       ประเทศไทย

มฐพ 5.1 ป.6/3 วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้

                    ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค และเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย

2.แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม

3.วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด

4.นักเรียนมีค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รักความสะอาด และมีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการถาม-ตอบ

2.ประเมินความรู้เรื่อง ความหมายของโรคติดต่อ/ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ16101) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์)
เรื่อง โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์) 16 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี