Wild Animals 26 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรู้จักส่วนต่าง ๆ ของสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก รวมทั้งรู้จักโครงสร้างของประโยคง่าย ๆ ที่ใช้บรรยายลักษณะของสัตว์ จะช่วยให้นักเรียนพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตนเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ภาษาสื่อสารในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/4  บอกใจความสำคัญ ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆหรือเรื่องสั้น ๆ

ต 2.2 ป.6/1  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

   จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องและชัดเจน
  2. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการเขียนประโยคบรรยายภาพ
  2. ตรวจความถูกต้องของการอ่านออกเสียง
  3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Around Me
ชั่วโมง Wild Animals
เรื่อง Wild Animals 18 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร