โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์) 17 ธ.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมทำได้ด้วยการเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ 
     สำคัญที่พบในประเทศไทยและแสดงพฤติกรรมในการป้องกันสารเสพติดซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ
     ชีวิตจึงต้องหลีกเลี่ยงและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

          มฐพ 5.1 ป.6/3 วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด

 จุดประสงค์การเรียนรู้
          1. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค และเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญ
              ที่พบในประเทศไทย 
          2. แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม
          3.วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด
          4.นักเรียนมีค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รักความสะอาด และมีความรับผิดชอบ
 

การวัดผลและประเมินผล

      1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการถาม-ตอบ
      2.ประเมินความรู้เรื่อง ความหมายของโรคติดต่อ/ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อ
 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ16101) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์)
เรื่อง โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคเอดส์) 9 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี