My Animals 24 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การรู้จักส่วนต่าง ๆ ของสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก รวมทั้งรู้จักโครงสร้างของประโยคง่าย ๆ ที่ใช้บรรยายลักษณะของสัตว์ จะช่วยให้นักเรียนพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตนเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ภาษาสื่อสารในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ตัวชี้วัด

  ต 1.1 ป.6/3  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน

   ต 1.2 ป.6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

   

   จุดประสงค์การเรียนรู้

  1.  บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ได้
  2.  เขียนบรรยายรูปร่าง/ลักษณะสัตว์เลี้ยงของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ตรวจความถูกต้องของการพูดตามโครงสร้างประโยคที่เรียน
  2. ตรวจความถูกต้องของการอ่านออกเสียง
  3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Around Me
ชั่วโมง My Animals
เรื่อง My Animals 16 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร