Herbs 19 ธ.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรและประโยชน์ของสมุนไพรทั้งที่ใช้ใส่ในอาหารและใช้ปรุงเป็นยา รวมถึง

คำแนะนำที่เป็นข้อควรจำในการใช้ยาสมุนไพร เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้

เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญา

ในท้องถิ่นของตน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ตัวชี้วัด

     ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟังหรืออ่าน

     ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

     ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ หรือ เรื่องเล่า

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อควรจำ ซึ่งเป็นคำแนะนำในการใช้สมุนไพรรักษาโรคที่อ่านได้
  2. อ่านออกเสียงข้อควรจำเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

 

  1. ตรวจความถูกต้องของการพูดตามโครงสร้างประโยคที่เรียน
  2. ตรวจความถูกต้องของการอ่านออกเสียง
  3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Around Me
ชั่วโมง Herbs
เรื่อง Herbs 11 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร