Weather & Season & Clothes 12 ธ.ค. 61 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การพูดขอและให้ข้อมูล การแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความชอบและไม่ชอบพร้อมเหตุผลสั้น ๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล ช่วยให้นักเรียนมีทักษะสื่อสารทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ การพูดขอและให้ข้อมูลโดยใช้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวัน การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ช่วยให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ด้านวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในภูมิภาคที่มีอากาศหนาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ หรือเรื่องเล่า

ต 1.2 ป.6/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านออกเสียงข้อความได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
  2. จัดกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายตามสภาพอากาศได้
  3. พูดสนทนาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการพูดและการอ่านออกเสียง
  2. ประเมินการอ่านจับใจความ
  3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Around Me
ชั่วโมง Weather & Season & Clothes
เรื่อง Weather & Season & Clothes 4 ธ.ค. 62 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร