Happy Trip 3 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารที่สอดคล้องกับชีวิตของนักเรียนได้อย่างมีความหมาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟัง และการอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า

     ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. เข้าใจการใช้ Present Perfect Tense
  2. อ่านคำศัพท์คำกริยาช่องที่ 1, ช่องที่ 2 และช่องที่ 3
  3. เขียนจดหมายเล่าเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินทักษะการพูด
  2. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Recreation and Free Time
ชั่วโมง Happy Trip
เรื่อง Happy Trip 2 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร