Going on Vacation 28 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการใช้เวลาในวันหยุด ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้เวลาในวันหยุดอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ต 1.1 ป.6/4  บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆและเรื่องเล่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. บอกคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้

     2. เข้าใจในบทสนทนาและแต่งบทสนทนาได้

     3. มุ่งมั่นในการทำงาน และเกิดความสามัคคีในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินทักษะการพูด
  2. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Recreation and Free Time
ชั่วโมง Going on Vacation
เรื่อง Going on Vacation 27 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร