What’s on TV? 26 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับสวนสนุก ทำให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ต 1.1 ป.6/4  บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆและเรื่องเล่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. เข้าใจการใช้คำกริยาวิเศษณ์ที่แสดงความถี่ (Adverb of Frequency) ได้
  2. สามารถถามและตอบประโยค How often do you …. ?
  3. ได้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตการสนทนา การถามตอบเพื่อหาข้อมูล การพูดบรรยายเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ
  2. ตรวจผลงานนักเรียน
  3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Recreation and Free Time
ชั่วโมง What’s on TV?
เรื่อง What’s on TV? 25 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร