ภัยธรรมชาติ 4 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความรุนแรงของภัยธรรมชาติมีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและการแสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ตัวชี้วัด

     มฐ.พ 4.1 ป.6/1 แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ                            

      มฐ.พ 4.1 ป.6/3 แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม

        สาระที่ 5      ความปลอดภัยในชีวิต

       มาตรฐานการเรียนรู้

           มฐ.พ 5.1ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด

                    และความรุนแรง

        ตัวชี้วัด

มฐพ 5.1 ป.6/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ

มฐพ 5.1 ป.6/3 ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ

   จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

          2. แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม

          3.วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม

          4.ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ

          5.นักเรียนมีค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รักความสะอาด และมีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

 1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการถาม-ตอบ
 2.ประเมินความรู้เรื่อง ภัยธรรมชาติ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ16101) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ภัยธรรมชาติ
เรื่อง ภัยธรรมชาติ 27 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี