สารเสพติด 28 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมทำได้ด้วยการแสดงพฤติกรรมในการป้องกันสารเสพติดซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตจึงต้องหลีกเลี่ยงและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงด้วยและการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

     มฐพ 5.1 ป.6/3 วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด

 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
2. แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม
3. วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด
4. นักเรียนมีค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รักความสะอาด และมีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการถาม-ตอบ
2.ประเมินความรู้เรื่อง ประเภทของสารเสพติด/อันตรายจากการใช้สารเสพติด/การป้องกัน/ ทักษะการหลีกเลี่ยง

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ16101) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สารเสพติด
เรื่อง สารเสพติด (4) 20 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี