My Idol 19 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬา ทำให้นักเรียนฝึกการใช้ภาษาในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         ต 1.1 ป.6/4  บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆและเรื่องเล่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

       ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตการสนทนา การถามตอบเพื่อหาข้อมูล การพูดบรรยายเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ
  2. ตรวจผลงานนักเรียน
  3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Recreation and Free Time
ชั่วโมง My Idol
เรื่อง My Idol 18 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร