การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน 2 8 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติในประเทศจากอดีตถึงปัจจุบันมีสาเหตุมาจากกระบวนการทางธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง  ทำให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในด้านประชากร การประกอบอาชีพ  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมตลอดเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.2 ป 6/1วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติ
2. บอกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติ

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน (2) 13 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์