ธรรมชาติกับสังคมไทย 3 25 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มนุษย์อาศัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในการดำรงชีวิตในสังคม  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจึงมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น  และก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส 5.2 ป 6/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางธรรมชาติและสังคมได้
2. จำแนกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางธรรมชาติและสังคมในภูมิภาคได้
3. มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจใบงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา: มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง ธรรมชาติกับสังคมไทย
เรื่อง ธรรมชาติกับสังคมไทย (3) 30 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์