ไตรสิกขาและโอวาท 3 (4) 6 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โอวาท  3  เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธศาสนาประทานไว้เป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา  3  ประการ  ได้แก่  การไม่ทำความชั่ว  ทำความดี  และทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1  ป 6/4    วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3  ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด


 จุดประสงค์การเรียนรู้
- อธิบายความหมายคารวะ 6  กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์  และมงคล  38  ได้
- ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ  ได้
- เห็นคุณค่าและชื่นชมการปฏิบัติตนเป็นคนดีของตนเองและผู้อื่นได้
 

การวัดผลและประเมินผล

การเข้าร่วมกิจกรรม
แผนผัง  คารวะ 6  กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์  และมงคล  38
 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ไตรสิกขาและโอวาท 3
เรื่อง ไตรสิกขาและโอวาท 3 (4) 6 ธ.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์