คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา 3 13 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         คัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่บรรจุหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามซึ่งถือเป็นหลักคำสอน และหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

​​​​​​ตัวชี้วัด

      1.1  ป 62     วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

  1. อธิบายพระคัมภีร์และหลักธรรมของศาสนาอิสลามได้
  2. ระบุความสำคัญและหลักธรรมของศาสนาอิสลามได้

 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด  “หลักธรรมของศาสนาอิสลาม”
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา
เรื่อง คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา (3) 13 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์