คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา 1 8 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่บรรจุหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นหลักคำสอน และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      1.1  ป 62     วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. อธิบายพระคัมภีร์และหลักธรรมของศาสนาพุทธได้

      2. ระบุความสำคัญและหลักธรรมของพระไตรปิฎกได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตรวจแผนผังความคิด  “ความสำคัญของพระไตรปิฎก”
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย เด็กไทยใฝ่ดี: มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา
เรื่อง คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา (1) 8 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์