สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มนุษย์มีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นผู้ใหญซ่ึ่งมีความ แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุและในแต่ละเพศ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ในแต่ละเพศและวัย

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

 - สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง หน่วยการเรียนที่ 1 ร่างกายของมนุษย์ เรื่อง การเจริญเติบโตของมนุษย์แต่ละวัย
เรื่อง การเจริญเติบโตของมนุษย์แต่ละวัย 17 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)