สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองแต่ละประเภท การอ่านทำนองเสนาะต้องรู้จักทอดจังหวะ เอื้อนเสียงหรือหลบเสียง เสียงไม่เบาหรือดังเกินไป รู้จักเน้นเสียงแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง                                                            

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ท 1.1 ป. 5/1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอ

     จุดประสงค์ เมื่อจบบทเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1) บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้

          2) อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ เป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง

          3) อธิบายคุณค่าของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้

การวัดผลและประเมินผล

          1) ประเมินจากการตอบคำถาม

          2) ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

          3) ประเมินผลงาน บอกหลักการอ่านออกเสียงและอธิบายคุณค่าของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

              เป็นทำนองเสนาะ / การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์

              เป็นทำนองเสนาะ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
ชั่วโมง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ
เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ (1) วันที่ 13 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)