สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การหาค่าประมาณของจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มแสนและเต็มล้าน เป็นการหาจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงจำนวนที่ต้องการประมาณ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน และเต็มล้าน

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           เพื่อให้นักเรียนสามารถ

          1.  ให้เหตุผล

          2.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน และจำนวนเต็มล้าน
เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนและเต็มล้าน 17 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)