สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำนามเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์   สิ่งของ  สภาพธรรมชาติ  สถานที่ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต

และสิ่งไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม คำนามมีหลายชนิด จึงต้องรู้จักใช้ให้เหมาะสมตามลักษณะและหน้าที่ของคำนามแต่ละชนิด ส่วนคำสรรพนามจะใช้แทนคำนามหรือข้อความที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งช่วยให้ข้อความไพเราะสละสลวยมากขึ้น  การนำคำนาม และคำสรรพนามไปใช้เรียบเรียงตามโครงสร้างของประโยคในการสื่อสาร นอกจากต้องระมัดระวังใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดและหน้าที่ของคำแล้ว  จะต้องเลือกใช้

ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          1) บอกชนิดและหน้าที่ของคำนาม คำสรรพนามได้

          2) สำรวจและจำแนกคำนาม คำสรรพนามจากบทเรียนเรื่องสังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์ ได้ถูกต้อง

          3) อธิบายความสำคัญของคำนาม คำสรรพนามที่ใช้ในการสื่อสารได้

การวัดผลและประเมินผล

          1) ประเมินจากการตอบคำถาม

          2) ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

          3) ประเมินผลงาน ตรวจสมุด / จำแนกคำนาม คำสรรพนามจากบทเรียนเรื่องสังข์ทอง

               ตอนกำเนิดพระสังข์ /ใบงานที่ 01

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
ชั่วโมง คำไทยไพเราะ
เรื่อง คำไทยไพเราะ (1) วันที่ 6 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)