การปลูกพืชและการดูแลรักษา 12 ธ.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             การปลูกพืชหรือการขยายพันธุ์พืชเป็นการเพิ่มจำนวนของพืช ซึ่งการขยายพันธุ์พืชแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่น การขยายพันธุ์พืชจากเมล็ดของพืช  การขยายพันธุ์พืชจากกิ่งของพืช โดยการขยายพันธุ์พืชให้ได้ผลดีนั้นต้องปลูกและดูแลรักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดตลอดจนถึงการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ง 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

       1. บอกวิธีการปลูกพืชประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสม

       2. บอกหลักการเก็บเกี่ยวพันธุ์พืชได้

       3. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำ                    

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรม

2. ตรวจแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง การปลูกพืชและการดูแลรักษา
เรื่อง การปลูกพืชและการดูแลรักษา 4 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ